Cookies Policy
 

Cookies Policy

Ta strona do poprawnego dzia?ania u?ywa plików cookies. Dowiedz si? wi?cej o celu ich u?ywania i zmianie ustawie? cookies w przegl?darce. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki.

Polityka plików cookies
 1. Witryna nie zbiera w sposób automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Witryny i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest wydawca (operator) Witryny, okre?lony w zak?adce Zastrze?enia prawne.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
  • dostosowania zawarto?ci stron internetowych Witryny do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno?ci pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie U?ytkownika Witryny i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow?, dostosowan? do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Witryny korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
 5. W ramach Witryny stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej)
  • „sta?e” (persistent cookies) przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.
 6. W ramach Witryny stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umo?liwiaj?ce „zapami?tanie” i/lub „dopasowanie” wybranych przez U?ytkownika ustawie? i personalizacj? interfejsu U?ytkownika, np. w zakresie wybranego j?zyka lub regionu, z którego pochodzi U?ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl?du strony internetowej itp.;
  • pliki cookies, umo?liwiaj?ce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Witryny mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plików cookies. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczególno?ci w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plików cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu U?ytkownika Witryny. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej):
 8. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. (dalej Google). Google Analytics u?ywa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkownika w celu umo?liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u?ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane spó?ce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b?dzie korzysta?a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportów dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo?e równie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je?eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google. Google nie b?dzie ??czy?a adresu IP u?ytkownika z ?adnymi innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z cookies wybieraj?c odpowiednie ustawienia na przegl?darce, jednak nale?y pami?ta?, ?e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo?e okaza? si? niemo?liwe Korzystaj?c z niniejszej witryny internetowej u?ytkownik wyra?a zgod? na przetwarzanie przez Google dotycz?cych go danych w sposób i w celach okre?lonych powy?ej. Je?li chcesz wy??czy? przesy?anie informacji do tej us?ugi mo?esz skorzysta? z bezp?atnego Dodatku do przegl?darki blokuj?cego Google Analytics.
 9. Operator Witryny informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Witryny.
 10. Wi?cej informacji na temat plików cookies dost?pnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji Pomoc w menu przegl?darki internetowej.
 11. Wszelkie zmiany zapisów polityki prywatno?ci b?d? og?aszane poprzez zmian? niniejszego tekstu.